Preprints

2023

“Complete suspension culture of human induced pluripotent stem cells supplemented with suppressors of spontaneous differentiation”
Mami Matsuo-Takasaki, Sho Kambayashi, Yasuko Hemmi, Tamami Wakabayashi, Tomoya Shimizu, Yuri An, Kazuhiro Takeuchi, Masato Ibuki, Yoshikazu Kawai, Masafumi Umekage, Tomoaki M Kato, Michiya Noguchi, Koji Nakade, Yukio Nakamura, Tomoyuki Nakaishi, Masayoshi Tsukahara, Yohei Hayashi
bioRxiv 2023.10.08.561419; doi: https://doi.org/10.1101/2023.10.08.561419

2021

“Retinoids rescue ceruloplasmin secretion and alleviate oxidative stress in Wilson’s disease-specific hepatocytes”
Dan Song, Gou Takahashi, Yun-Wen Zheng, Mami Matsuo-Takasaki, Jingyue Li, MIho Takami, Yuri An, Yasuko Hemmi, Natsumi Miharada, Tsuyoshi Fujioka, Michiya Noguchi, Takashi Nakajima, megumu K Saito, Yukio Nakamura, Tetsuya Oda, Yuichiro MIyaoka, Yohei Hayashi
doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.10.455792

2020

“Structurally-Discovered KLF4 Variants Accelerate and Stabilize Reprogramming to Pluripotency.” Borisova, Evgeniia and Nishimura, Ken and An, Yuri and Takami, Miho and Li, Jingyue and Song, Dan and Matsuo-Takasaki, Mami and Luijkx, Dorian and Aizawa, Shiho and Kuno, Akihiro and Sugihara, Eiji and Sato, Taka-aki and Yumoto, Fumiaki and Terada, Tohru and Hisatake, Koji and Hayashi, Yohei http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3741220

2018

“Automated Adherent Cell Elimination by a High-Speed Laser Mediated by a Light-Responsive Polymer”
Yohei Hayashi, Junichi Matsumoto, Shohei Kumagai, Kana Morishita, Long Xiang, Yohei Kobori, Seiji Hori, Masami Suzuki, Toshiyuki Kanamori, Kazuhiro Hotta, Kimio Sumaru
bioRxiv 280487; doi: https://doi.org/10.1101/280487